Sertifika Başvurusu

Sertifika Başvurusu

SERTİFİKA BAŞVURUSUNDA SUNULMASI GEREKEN

BİLGİ VE BELGELER

1. İç tesisat ve servis hatları sertifikası ile ilgili başvuru bilgi ve belgeleri şunlardır:

1.1 Sertifika başvurusunun yapıldığı dağıtım şirketinin dağıtım bölgesi içindeki işyeri veya irtibat bürosunun adresi ile telefon, faks ve elektronik posta bilgileri yazılı kaşeli ve imzalı beyanı ,

1.2 Sanayi ve/veya Ticaret Odası ya da 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Kanununa göre kurulmuş bulunan ilgili meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı veya / Dağıtım Şirketince onaylı sureti,

1.3 Asıl veya  Dağıtım Şirketince onaylı imza sirküleri,

1.4 Firma sahibi, şirket ortağı veya çalışanı Makina Mühendisine ait, yüksek öğrenim belgesinin ilgili fakülte veya Dağıtım Şirketince onaylı sureti,

1.5 Yüksek öğrenim belgesi suretleri sunulan firma sahibi ve şirket ortağının  bu durumunu gösteren belgenin aslı veya Dağıtım Şirketince onaylı sureti ile belgeleri sunulan personel için üzerinde sigortalının isim ve imzası, sosyal güvenlik numarası ile şirket kaşesi ve yetkili imzaları bulunan beyan,

1.6 Doğal gaz veya diğer sektörlerde yapılan işlerle ilgili Makine mühendisine ait iş deneyim belgeleri ya da firmaya ait iş bitirme veya iş durum belgelerinin aslı veya Dağıtım Şirketince onaylı sureti,

1.7 Faaliyet konularına göre temin edilecek belgeler: (asıl veya Dağıtım Şirketince onaylı suret olarak sunulur)

1.7.1 Proje;

1.7.1.1 Makina mühendisine ait akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış Doğal Gaz İç Tesisatı  Mühendis Yeterlilik Belgesi,

1.7.1.2 Makina mühendisine ait akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış Endüstriyel ve Büyük Tüketimli Tesislerin Doğal Gaza Dönüşümü Mühendis Yeterlilik Belgesi,

1.7.2 Müşavirlik;

1.7.2.1 Makina mühendisine ait akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış Doğal Gaz İç Tesisatı Mühendis Yeterlilik Belgesi ile Endüstriyel ve Büyük Tüketimli Tesislerin Doğal Gaza Dönüşümü Mühendis Yeterlilik Belgesi,

1.7.2.2 Firmanın doğal gaz iç tesisatı ve servis hattı veya doğal gaz tesisi yapımı ya da mühendislik ve müşavirlik hizmetlerine ilişkin iş bitirme veya iş durum belgeleri ya da firma çalışanı Makina mühendisinin doğal gaz iç tesisatı ve servis hattı veya doğal gaz tesisi yapımında ya da mühendislik ve müşavirlik hizmetlerine ilişkin çalıştığına dair iş deneyim belgeleri,

1.7.3 Kontrol-Denetim;

1.7.3.1 Makina mühendisine ait akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış doğal gaz İç Tesisatı Mühendis Yeterlilik Belgesi ile Endüstriyel ve Büyük Tüketimli Tesislerin Doğal Gaza Dönüşümü Mühendis Yeterlilik Belgesi,

1.7.3.2 MYK onaylı Doğal Gaz İşletme Bakım Operatörü (Seviye 4) mesleki yeterlilik belgesi,

1.7.3.3 Firmanın doğal gaz iç tesisatı ve servis hattı veya doğal gaz tesisi yapım veya kontrol ve denetimine ilişkin iş bitirme veya iş durum belgeleri ya da firma çalışanı Makina mühendisinin doğal gaz iç tesisatı ve servis hattı veya doğal gaz tesisi yapımında veya kontrol ve denetiminde çalıştığına dair iş deneyim belgeleri.

1.7.4 İç Tesisat Yapım, Bakım-Onarım;

1.7.4.1 Makina mühendisine ait akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış Doğal Gaz İç Tesisatı Mühendis Yeterlilik Belgesi,

1.7.4.2 Makina mühendisine ait akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış Endüstriyel ve Büyük Tüketimli Tesislerin Doğal Gaza Dönüşümü  Mühendis Yeterlilik Belgesi,

1.7.4.3 3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanununa göre düzenlenmiş Doğal Gaz ve Sıhhi Tesisatçılık Ustalık Belgesi veya Isıtma ve Doğal Gaz İç Tesisatçılığı Ustalık Belgesi veya doğal gaz tesisatçılığına ilişkin İşyeri Açma Belgesi ya da MYK onaylı Isıtma ve Doğal Gaz İç Tesisat Yapım Personeli (Seviye 3) mesleki yeterlilik belgesi,

1.7.4.4 Akredite edilmiş kuruluşlarca verilen çelik boru (eksen 45oeğimli) kaynakçı sertifikası veya MYK onaylı Doğal Gaz Çelik Boru Kaynakçısı (Seviye 3) mesleki yeterlilik belgesi,

1.7.4.5 Akredite edilmiş kuruluşlarca verilen Polietilen boru (geçme ve semer-mesnet elektrofüzyon) kaynakçı belgesi veya MYK onaylı Doğal Gaz Polietilen Boru Kaynakçısı (Seviye 3) mesleki yeterlilik belgesi,

1.7.5 Servis Hattı Yapım, Bakım-Onarım;

1.7.5.1 Makina mühendisine ait akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış Endüstriyel ve Büyük Tüketimli Tesislerin Doğal Gaza Dönüşümü Yetkili Mühendis Belgesi,

1.7.5.2 MYK onaylı Doğal Gaz Altyapı Yapım ve Kontrol Personeli (Seviye 4) mesleki yeterlilik belgesi,

1.7.5.3 Akredite edilmiş kuruluşlarca verilen Polietilen boru (geçme ve semer-mesnet elektrofüzyon) kaynakçı belgesi veya MYK onaylı Doğal Gaz Polietilen Boru Kaynakçısı (Seviye 3) mesleki yeterlilik belgesi,

1.7.5.4 Akredite edilmiş kuruluşlarca verilen çelik boru (eksen 45oeğimli) kaynakçı sertifikası veya MYK onaylı Doğal Gaz Çelik Boru Kaynakçısı (Seviye 3) mesleki yeterlilik belgesi,

1.8. Faaliyet konularına ilişkin olarak Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından yayımlanan meslek standartlarında belirtilen ve faaliyetlerin yürütülmesi için gerekli tüm araç, gereç ve ekipmanın temin edileceğine dair başvuru sahibinin yazılı beyanı.

Açıklamalar;

1. Sertifika başvurusunda asıl olarak sunulan belgelerin suretleri Kurum veya Dağıtım Şirketi tarafından onaylanarak işleme konulur ve başvuru sahibinin beyanı dışındaki asıllar iade edilir. Başvuru sahibinin talebi halinde noter onaylı belge  suretleri için de aynı işlem uygulanır.

2. Talep edilen faaliyet konuları ve kategorilere göre doğal gaz ve diğer sektörlerde yapılan işlerle ilgili iş bitirme ve/veya iş durum belgeleri bulunmadığı taktirde, firma sahibi, şirket ortağı ve/veya şirket çalışanı dört yıllık yüksek öğrenim belgesi sahiplerinin yaptıkları işi, konusunu ve süresini gösterir, ilgili işveren tarafından düzenlenmiş doğal gaz, altyapı veya  sanayi tesisleriyle ilgili iş deneyim belgelerinin aslı veya Kurumca onaylı sureti temin edilir.

3. Sertifika alma/tadil/vize başvurusunda sunulan personele, firma sahibi veya ortağına ait belgeler, söz konusu personel firmada çalıştığı, ortak veya sahibi olduğu süreçte diğer bir sertifika alma/tadil/vize başvurusunda kullanılamaz.

4. Kurumdan “Proje; Mekanik”, “Kontrol ve Denetleme; Mekanik”, “Yapım/Bakım ve Onarım; Mekanik” faaliyet konuları ve kategorilerinde yapım ve hizmet sertifikası alan firmalar, bu konulara karşılık gelen “Proje”, “Müşavirlik”, “Kontrol-Denetim” ve/veya “İç Tesisat Yapım, Bakım-Onarım”  faaliyet konularında  iç tesisat ve servis hatları sertifikası başvurusunda bulunmaları halinde, 1.6 ncı bendi kapsamındaki belgeleri sunmazlar.

5. Sertifika alma, tadil ve vize başvurusunda sunulan bilgi ve belgeler;  31.07.2009 tarihli ve 27305 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğin ilgili hükümleri çerçevesinde değerlendirmeye tabi tutulur.

 

2023 yılı için İç Tesisat ve Servis Hatları Sertifikası Bedelleri

   BAGDAŞ’ın alacağı hizmet bedeli
(1) Sertifika alma bedeli       7.610,00 TL
(2) Sertifika tadil bedeli       2.150,00 TL
(3) Sertifika vize bedeli          920,00 TL
(4) Sertifika yenileme bedeli       7.610,00 TL
(5) Sertifika sureti çıkartma bedeli       2.150,00 TL